Anne karnında bebek gelişiminin tüm evreleri!

Görüntülenme: 1807
29.07.2014 - Kategori:   Hafta Hafta Gebelik

İnsanın oluşmaya başlama süreci anne vücudunda bir yumurtanın ha-rekete geçmesi ile başlıyor. 280 gün süren bu serüven, 14. gün spermin olaya katılmasıyla yeni bir boyut ka-zanıyor ve yeni bir canlının ilk hücre-sinin ortaya çıkmasıyla devam edi-yor. Bu ilk hücre bölünmeye devam eder-ken gelişme sürecini devam ettireceği rahme doğru yol alır. Bu-raya vardığında onun için önceden hazırlanmış alana yerleşerek bir ta-raftan anneden beslenmeye başla-yacak diğer taraftan kendini geliş-tirecek.

Resim 1: Gebelikle sonuçlanacak adet döneminin ilk gününden itiba-ren yumurta gelişimi başlar, giderek büyüyen yumurta 14. gün karın boşluğuna atılır.
Resim 2: Sperm tarafından döllen-meye hazır halde olan yumurta. Ka-rın boşluğuna atılır ve oradan Fallop tüplerine geçer.

Resim 3: Sperm ve yumurtanın bu-luşması.Yumurtanın etrafında yak-laşık 100000 sperm bulunur ancak bunlardan bir tanesi yumurtayı döl-ler. Yumurta tek sperm tarafından döllendikten sonra diğer spermlerin yumurtayı döllemesini engelleyen mekanizma işlemeye başlar ve a-deta bir zırh gibi yumurtanın etrafı sarılır.
Resim 4: Sırasıyla 2,4,8 ve… hücreli olarak bölünen oluşum. Döllenmiş yumurta yerleşeceği alana doğru yol alırken bir taftanda bölünerek hücre sayısı artar.
Resim 5: 22 günlük insan embriyo-su. Yaklaşık 3 mm. Uzunluğunda olan yapıda üst tarafta ve sırtta be-yin ve omur iliğini oluşturan ön ya-pılar belirgindir. Kalbi oluşturacak oluşum daha yeni atmaya başlamış.
Resim 6: 28 günlük insan embriyo-su. Ön planda beyin ve kalp sistemi hızlı bir şekilde gelişir. Kalp önce iki, ileri günlerde dört odacığa ayrılır.
 
Resim 7: 56 günlük insan embriyo-su. Daha 10 gram bile olmayan ve toplam uzunluğu yaklaşık 6 santi-metre olan embriyoda, baş ve göv-de arası oranı baş lehinedir. Boyun kısadır. Hemen hemen tüm organlar yerini almış durumda. Kan damar-ları, kalp tam olarak oluşmuş ve ça-lışır durumda. Karaciğer safra yapı-mına başlamış bile, ancak sindirim olmadığından bu sıvı barsaklara ak-makta. Böbreklerde artık çalışmaya başlamış, ve idrar üretilmekte.
Resim 8: 70 günlük insan embriyo-su yaklaşık 15 gram olan cenin ra-hatlıkla hareket edebilmekte, yan yatabilmektedir. Ağzını esner gibi açabilir. Parmaklarını emebilir. Tad alma duyusu gelişmeye yeni baş-ladı.Tümü oluşan organlar artık bü-yüme ve gelişme yönünde değişim gösterirler.
Resim 9: 100 günlük erkek cenin. 35. günden sonra dış üreme organ-ları kız yada erkek olma yönünde farklılaşmaya başlar. Ancak 100. gün civarı bu farklılaşma bitmiş olur ve cinsiyet tayini yapılabilir hale gelir.
Resim 10: 200 günlük bebek. Artık dış görüntüsüyle ufak bir insan ola-rak görülen bebekte göz kapağı ha-reketleri var ve güçlü ışıklara karşı duyarlıdır. Dokunma duyusu geliş-miş. Tartışmalı da olsa ağrı duydu-ğu kabul edilir. Sesler ise orta kula-ğın yapısının tamamlanmasıyla du-yulmaya başlar ve beyne doğru ile-tim yolları tamamlanmış olur. Kız ise üreme organları oluşmuş, erkek ise testisleri karın içinden skrotum denen torbaya doğru yol almaya başlamış.
Resim 11: 250 günlük bebek. Artık kilo artışı sağlayarak gelişmekten başka bir şey yok. Tüm organlar geliştiği gibi, dış ortamda tek başı-na yaşayabilecek kadar da yeterli-dirler. Tek beklenen şey doğumun başlaması.
Doğan Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Dr. Ferhat Uysal Tarafından Hazırlanmıştır.

1 kişi beğendi. 1,00/5 ortalama puan. 

Bu kategoride diğer makaleler

Hamileliğin 12. haftasında uygulanan muayenenin önemi nedir?

Hamileliğin 12. haftasında uygulanan muayenenin önemi nedir?

Hamilelikte düzenli kontroller hem annenin hem de bebeğin sağlığı için...

39 kişi beğendi. 1,28/5 ortalama puan.